Bild 9 von 26     
Guru Ananda, Swami Vayuananda, Antharyamin, Govind (Haymo Zahn)